2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595030094-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เกสร แก้วบัว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KESORN KAEWBUA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 76/2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เทคนิคสัมผัสพืชด้วยวิธีกลเพื่อการผลิตแก่นตะวันเป็นไม้ดอกกระถาง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) MECHANICAL STIMULATION TACHNIQUES FOR JERUSALEM ARTICHOKE PLANTS PRODUCTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 18 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 กุมภาพันธ์ 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 22 กุมภาพันธ์ 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 กุมภาพันธ์ 2562 สอบผ่าน
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 29 พฤษภาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 5 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ภาณุพล หงษ์ภักดี คำสั่งที่ 419/2560 ลว 29/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-