2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040019-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย วณัช พาดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. WANUT PADEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คอมพิวเตอร์  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การควบคุมกำลังส่งสัญญาณไร้สายบนย่านความถี่ 5 GHz 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) INCREASE WIRELESS PERFORMANCE WITH TRANSMISSION POWER CONTROL ON 5 GHz 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤศจิกายน 2561 คำสั่งคณะที่ 1009/2561 ลว. 7 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤศจิกายน 2561 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 30 มีนาคม 2564 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 140/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 30 มีนาคม 2564 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 พฤษภาคม 2564 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ชัชชัย คุณบัว คำสั่งคณะฯที่ 1025/2560 ลว. 8 พฤศจิกายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-