2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595040046-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. รัชนีกร โบจรัส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss RATCHANEEKORN BOJARUS
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ไฟฟ้า  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมไฟฟ้า แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การประเมินประสิทธิภาพของโฟโตอิเล็กโทรดเส้นใยนาโนโลหะ ออกไซด์ที่มีลักษณะสัณฐานของผลึกที่แตกต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) PERFORMANCE EVALUATION OF METAL OXIDE NANOFIBER PHOTOELECTRODES WITH DIFFERENT GRAIN MORPHOLOGIES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 23 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 384/2560 ลว. 15 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 29 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. นภัสถ์ ไตรโรจน์ คำสั่งคณะฯที่ 848/2559 ลว. 20 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-