2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050008-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. เกศวภรณ์ ต้องโพนทอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KETSAWAPORN TONGPHONTHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การพัฒนาหลักสูตรและการสอน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 43/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบ Web-Based Learning ร่วมกับเทคนิคการสอนแบบ Big Six Skills ของนักเรียนพาณิชยกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF CREATIVE PROBLEM SOLVING ABILITY USING WEB-BASED LEARNING WITH BIG SIX SKILLS TECHNIQUE FOR COMMERCIAL STUDENTS OF THE VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM 
รายละเอียด C&I การพัฒนาหลักสูตร ป.โท (ปกติ) / ครบระยะเวลา กศ.ปลาย 63 วันสุดท้ายของการสอบ 26 เม.ย.64 วันสุดท้ายส่งเล่มวพ. 12 พค.64 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 ธันวาคม 2560 คำสั่ง ศศ.บศ. 653/2560 ลว. 4 ธันวาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 12 มกราคม 2561 turnitin 34%
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ปศ.บว.มข.ฉ.43/2561 ลว.26มี.ค.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปริณ ทนันชัยบุตร
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-