2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050081-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤษดา เพียยุระ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRITSADA PIAYURA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความเชื่อมั่นและความเที่ยงตรงของการทดสอบทักษะการเตะเฉียงโดยใช้อุปกรณ์นับจำนวนครั้งและวัดความเร็วการเตะที่สร้างขึ้นเองสำหรับนักกีฬาเทควันโดระดับเยาวชน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) RELIABILITY AND VALIDITY OF ROUNDHOUSE KICKING TEST BY USING A CUSTOM MADE DEVICE IN YOUNG TAEKWONDO ATHLETES 
รายละเอียด C&I สุขศึกษาและพัฒนา 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 173/2561 ลว. 2 พ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤษภาคม 2561 turnitin16%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 9 มีนาคม 2563 ยื่น บว.24 ผ่านระบบ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 10 เมษายน 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.048/2563 ลว. 13 มีค63 และ ขอเปลี่ยนวันสอบ จาก 28มีค เป็น 10 เมย63
F แจ้งผลสอบ 15 เมษายน 2563 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2563 รอบทความ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 12 พฤษภาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. โรจพล บูรณรักษ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-