2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050082-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิตกร สมตน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JITTAKON SOMTON
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอน กลุ่มวิชาเฉพาะ การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของการฝึกจินตภาพที่มีผลต่อความแม่นยำในการยิงปืนอัดลมระยะ 10 เมตร ของนักกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2561 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF IMAGERY TRAINING ON THE ACCURACY OF 10 METER AIRSOFT GUN SHOOTING IN THE NORTHEAST ATHLETIC IN 2018 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 ธันวาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.787/2561 ลว. 24 ธ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 มกราคม 2562 Turnitin 30%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธชา รุญเจริญ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-