2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 595050116-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. TUANGTIP KHUNNONKHAO
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) SPIRITUAL LEADERSHIP OF RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATORS IN THE NORTH EAST: MIXED METHODS RESEARCH 
รายละเอียด บริหาร แผน ก พิเศษ / มีวุฒิ ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.257/2561 ลว. 31 มกราคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กุมภาพันธ์ 2561 turnitin 16%
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 มิถุนายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 279/2561 ลว. 8 มิ.ย. 2561
F แจ้งผลสอบ 3 กรกฎาคม 2561 Good
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2561 เสนอ กก.คณะ เมื่อ 24 ต.ค. 2561
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.74/2561 ลว.26มิ.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 10 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ดาวรุวรรณ ถวิลการ คำสั่ง ศศ.บศ.265/2561 ลว. 8 มิ.ย. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
นาย เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กองบรรณาธิการ วารสารบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2561 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน 2562  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ