2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050159-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อุทุมพร โคตวัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss UTHUMPHON KHOTWAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย)  
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ)  
รายละเอียด จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา ป.โท โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 30 พฤษภาคม 2561 คำสั่ง ศศ.บศ. 190/2561 ลว. 18 พ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 6 กรกฎาคม 2561 turnitin 7%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. กรรณิกา คำดี คำสั่ง ศศ.บศ. 222/2561 ลว. 30 พ.ค. 2561 (เปลี่ยนจาก อ.ดร.นิตยา ทวีชีพ)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-