2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595050216-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อลิสา อุปัญญ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss ALISA UPUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา หลักสูตรและการสอนการศึกษาพิเศษ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 74/2561 ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาหลักสูตรการปลูกผัก สำหรับผู้ที่มีภาวะออทิสซึมศักยภาพต่ำ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Developing Growing Vegetable Program For Low Function Autism 
รายละเอียด กศ.พิเศษ โครงการพิเศษ โทรศัพท์ 0922654380 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 29 กันยายน 2562 615050074-2
D อนุมัติเค้าโครง 31 ตุลาคม 2562 9% ยื่นผ่านระบบ ภาคต้น 2562
D การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ป.เอก) ผ่าน (ตาม ปศ.บว.มข.ฉ.74/2561 ลว.26มิ.ย.2561)
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เมตตา มาเวียง คำสั่ง ศศ.บศ. 229/2561 ลว. 5 มิ.ย. 2561 (เปลี่ยนจาก รศ.ดร.อัญชลี สารรัตนะ)
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-