2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595060024-9  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ทัศนีวรรณ กรุงแสนเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss TASSANEEWAN KRUNGSAENMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพต่อการเกิดเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในสตรีตั้งครรภ์ที่มีปัจจัยเสี่ยง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE EFFECTS OF HEALT BEHAVIOR PROMOTION PROGRAM ON GESTATIONAL DIABETES MELLITUS AMONG PREGNANT WOMEN WIYH POTENTIAL RISKS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 กรกฎาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 15 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. สมพร วัฒนนุกูลเกียรติ คำสั่งที่ 274/2560 ลว.7 ส.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-