2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595060028-1  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. มัทนา พรมรักษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss MATANA PROMRUKSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การผดุงครรภ์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความมั่นคงทางอาหารของหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มารับบริการในแผนกฝากครรภ์ โรงพยาบาลอุดรธานี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FOOD SECURITY ADOLESCENT PREGNANT WOMEN CARE CLINIC, UDONTHANI HOSPITAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมจิตร เมืองพิล คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 11/2563 ลว.9 ม.ค.2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-