2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595060036-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ดารุณี ชัยเมือง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. DARUNEE CHAIMUANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลผู้ใหญ่ แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ผลของโปรแกรมการจัดการอาการปวด การปฏิบัติสมาธิ SKT7 ต่ออาการปวดและจำนวนครั้งของการได้รับยาแก้ปวดในผู้ป่วยมะเร็ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) EFFECT OF PAIN MANAGEMENT PROGRAM, MEDITATION EXERCISE SKT7 ON PAIN AND FREQUENCY OF MEDICATION TAKING AMONG CANCER PATIENTS. 
รายละเอียด อ.ดร.สุทิน ชนะบุญ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 95/2562 ลว.1 พ.ค.62 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 กรกฎาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 31 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บุษบา สมใจวงษ์ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ที่ 271/2560 ลว.7 ส.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-