2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595060078-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กรรณิการ์ รัฐวร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANNIKA RATTAWORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว แผน ก แบบ ก 2 (โครงการพิเศษ)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 101/2561 ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) กระบวนการพยาบาลครอบครัวสำหรับครอบครัวที่มีบุคคลเสพยาบ้า : การศึกษาหลายกรณี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) FAMILY NURSING PROCESS FOR FAMILY WITH AMPHETAMINE ABUSER : MULTI CASES STUDY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 12 พฤศจิกายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 8 มิถุนายน 2563
F แจ้งผลสอบ 11 มิถุนายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เสาวคนธ์ วีระศิริ คำสั่งคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ 33/2561 ลว.29 ม.ค.61
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-