2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150008-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ลักขณา รินทะไชย ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss LAKKHANA RINTACHAI
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา การจัดการเภสัชกรรม แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 35/2562 ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาการทำงานของบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนที่ปฏิบัติงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการสุ่มงาน ในลักษณะ 3 มิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) WORK STUDY OF COMMUNITY PHARMACY PERSONNEL IN THE MANAGEMENT OF PHARMACEUTICALS. THAKHANTHO HOSPITAL KALASIN PROFINCE, THE METHOD OF WORK SAMPLING IN 3 DIMENSIONAL 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 2 พฤษภาคม 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 ธันวาคม 2562
F แจ้งผลสอบ 25 ธันวาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไพบูลย์ ดาวสดใส คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 201/2560 ลว.5 กรกฎาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาการทำงานของบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมชุมชนที่ปฏิบัติงานบริหารเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยวิธีการสุ่มงาน ในลักษณะ3 มิติ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 มีนาคม 2563 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ