2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595150038-7  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SITHA KIM ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SITHA KIM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะเภสัชศาสตร์ 
แผนการศึกษา เภสัชภัณฑ์ แผน ก แบบ ก 1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2560 ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2560) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การต้งัตา รับและประเมินยาเมด็ลอยตวัในกระเพาะของไดโคลฟิแนค 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Formulation and evaluation of diclofenac sodium gastroretentive floating tablets 
รายละเอียด วพ 
รายการติดตาม
D อนุมัติเค้าโครง 15 มีนาคม 2560
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 18 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 29 สิงหาคม 2561 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เอกพล ลิ้มพงษา คำสั่งคณะเภสัชศาสตร์ที่ 330/2559 ลว.15 กย.2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ EFFECTS OF FORMULATION PARAMETERS ON PROPERTIES OF GASTRIC FLOATING TABLETS CONTAINING POORLY SOLUBLE DRUG: DICLOFENAC SODIUM 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied Pharmaceutics 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier B.V. 
ISBN/ISSN 0975-7058  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 August 2018 
ปีที่ 10  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ