2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595180001-2  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภภัสนันทน์ ผ่องสามสวน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PHAPHATSANANT PHONGSARMSUAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาเชื้อ Enterobacteriaceae ที่ดื้อยา carbapenem ในฟาร์มสุกรแบบครบวงจรในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A study of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae in a farrow-to-finish pig farm in Thailand 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พัชรา เผือกเทศ คำสั่งที่ 184/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. สรรเพชญ อังกิติตระกูล คำสั่งที่ 184/2560 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560