2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595180025-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ศิยาภรณ์ สีสาวงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SIYAPORN SEESAWONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา สหวิทยาการสัตวแพทย์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 50/2562 ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อ Streptococcus agalactiae ที่แยกได้จากปลานิล (Oreochromis niloticus) และเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลโดยวิธี pulsed field gel electrophoresis. 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Study on genetic relationship of Streptococcus agalactiae isolated from diseased tilapia (Oreochromis niloticus) and tilapia fish farmer by pulsed field gel electrophoresis 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. คณิต ชูคันหอม คำสั่งที่ 169/2560 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-