2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595430013-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. PHONESAVANH VANMIXAY ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHONESAVANH VANMIXAY
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย)  
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) STRATEGIC MANAGEMENT AND MARKETING STRATEGY TO ENHANCE THE COMPETITIVE ADVANTAGE OF PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT CENTER 3 IN LAOS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 91/2561 ลว 30 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กรกฎาคม 2562 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ ที่ 47/2562 ลว. 9 กรกฎาคม 2562
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 กันยายน 2562 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 71/2560 สั่ง ณ วันที่ 9 ส.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-