2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 595430015-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) Mr. SYSOUTHO PHANTHAVONG ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SYSOUTHO PHANTHAVONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสหวิทยาการ 
แผนการศึกษา การเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม แผน ข  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 141/2562 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
การศึกษาอิสระ
ชื่อการศึกษาอิสระ (ไทย) ผลกระทบทางการท่องเที่ยวต่อคนท้องถิ่น กรณีศึกษาชุมชนริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงยืน บ้านวัดจันทร์และบ้านมีชัย ในนครหลวงเวียงจันทน์ 
ชื่อการศึกษาอิสระ (อังกฤษ) Impact of tourism toward local community: A case study of Chiang Yuen, Wat Chan and Meechai village , Vientiane, LAOS. 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 14 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะบริหารธุรกิจที่ 88/2561 ลว.27 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 21 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ธีระวัฒน์ เจริญราษฎร์ คำสั่งคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ที่ 97/2561 สั่ง ณ วันที่ 21 ธ.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-