2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020002-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย รักเกียรติ ศรีสุนทร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RAKKIET SRISUNTORN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การทำงานรว่ มกันแบบฟังก์ชันเลขชี้ลังของโครงข่ายประสาทเทียมที่มีตัวหน่วงแบบ แปรผันตามเวลาผ่านตัวควบคุมย้อนกลับแบบช่วงไม่ต่อเนื่อง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) EXPONENTIAL FUNCTION PROJECTIVE SYNCHRONIZATION OF NEURAL NETWORKS WITH MIXED TIME-VARYING DELAYS VIA INTERMITTENT FEEDBACK CONTROLLER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 ตุลาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 700/2560 ลว 1 ก.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 8 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 กรกฎาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 567/2561 ลว 29 มิ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 20 กรกฎาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ธงชัย บทมาตย์ คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 909/2559 ลว 28 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-