2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020010-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. อภิสรา สมเทศน์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss APISARA SOMTEDS
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีอินทรีย์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพจากต้นเปล้าภูวัวและต้นกระทุ่มนา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CHEMICAL CONSTITUENTS AND BIOLOGICAL ACTIVITIES FROM CROTON POOMAE ESSER AND MITRAGYNA DIVERSIFOLIA HAVIL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 371/2561 ลว.26 เม.ย. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 เมษายน 2562 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 179/2562 ลว 11 มี.ค. 2562
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สมเดช กนกเมธากุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 689/2560 ลว 31 ส.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. ขวัญใจ กนกเมธากุล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 355/2562 ลว 21 พ.ค. 2562