2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597020026-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นงค์นุช ไพบูลย์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NONGNUD PHAIBOON
    คณะ วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ 
แผนการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่  39/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การสร้างคลังข้อความระบุชนิดคาอักษรธรรมอีสานเพื่อการแปลด้วยเครื่อง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) BUILDING AN ISARN DHARMA PART-OF-SPEECH TAGGED CORPUS FOR MACHINE TRANSLATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 มีนาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 206/2560 ลว 20 มี.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 30 มีนาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 สิงหาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 698/2561 ลว 7 ส.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 9 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. พุธษดี ศิริแสงตระกูล คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 879/2559 ลว 18 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-