2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020035-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นิลรัตน์ พรมดี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NINRAT PROMDEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การวิเคราะห์แบบพาสซิวิตี??สำหรับโครงข่ายประสาทไม่แน่นอนท??ีมีตัวหน่วงแปรผัน ตามเวลาเป็นช่วงแบบผสม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) PASSIVITY ANALYSIS FOR UNCERTAIN NEURAL NETWORKS WITH MIXED INTERVAL TIMEVARYING DELAYS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 11 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 103/2560 ลว 9 ก.พ. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 เมษายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 เมษายน 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 366/2561 ลว.26 เม.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. คณิต มุกดาใส คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 908/2559 ลว 28 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-