2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020040-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. กัญญาภัค ศิลาแก้ว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss KANYAPAK SILAKAEW
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การปรับปรุงสมบัติไดอิเล็กตริกของวัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิตชนิด 3-เฟส: PVDF/BaTiO3/อนุภาคตัวนำไฟฟ้า 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) IMPROVEMENT OF DIELECTRIC PROPERTIES OF 3-PHASE POLYMER COMPOSITES: PVDF/BaTiO3/CONDUCTING PARTICLES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 460/2560 ลว 19 มิ.ย. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กรกฎาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 406/2561 ลว 10 พ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 18 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 919/2559 ลว 28 ต.ค. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-