2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020047-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย พงษ์พันธ์ จันทะหาร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHONGPHAN JANTAHARN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เคมี  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา เคมีอินทรีย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การศึกษาสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากราย่อยสลายไม้ในสกุล Biscogniauxia และรา Gelatinomyces siamensis 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) STUDY OF SECONDARY METABOLITES FROM THE WOOD-DECAYING BISCOGNIAUXIA SPP. AND BAMBOOSICOLOUS GELATINOMYCES SIAMENSIS FUNGI 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 350/2560 ลว 1 พ.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 17 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 419/2561 ลว 10 พ.ค. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ศิริรัตน์ แมคคลอสกี คำสั่งคณะวิทยาศาตร์ ที่ 927/2559 ลว 1 พ.ย. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-