2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020058-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุปราณี แสนธนู ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPRANEE SANTANOO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) SEASONAL VARIATION OF PHOTOSYNTHETIC PERFORMANCE OF FOUR CASSAVA CULTIVARS WITH DIFFERENT PLANT TYPES GROWN UNDER IRRIGATED CONDITION 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) ศักยภาพการสังเคราะห์ด้วยแสงมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ที่มีการแตกกิ่งและพัฒนาการต่างกัน ในฤดูกาลต่างๆ ภายใต้การให้น้ำแบบชลประทาน 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 832/2560 ลว 9 ตุลาคม 2560 แต่งตั้ง นายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล เป็นที่ปรึกษาร่วม 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 7 เมษายน 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 227/2560 ลว 23 มี.ค. 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 เมษายน 2560 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 325/2561 ลว 9 เม.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 พฤษภาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 823/2559 ลว 21 ก.ย. 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ปรเมศ บรรเทิง คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 508/2562 ลว 5 กรกฎาคม 2562