2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020084-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พิมพ์ชนก เอี่ยมวิถีวนิช ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PIMCHANOK IEAMVITEEVANICH
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา วัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) วัสดุคอมโพสิตระหว่างอนุภาคนาโนแม่เหล็กและเส้นใยคาร์บอนสำหรับใช้ในการดูดซับน้ำมัน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) MAGNETIC NANOPARTICLES/CARBON FIBER COMPOSITE FOR OIL SORPTION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 554/2561 ลว 29 มิ.ย. 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 19 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1038/2561 ลว 28 พ.ย. 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. สุปรีดิ์ พินิจสุนทร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 168/2560 ลว 7 มี.ค. 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-