2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597020090-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นาทีพร ทองโยง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NATEEPORN THONGYONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ฟิสิกส์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ฟิสิกส์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 67/2561 ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) สมบัติทางไจแอนต์ไดอิเล็กตริกของวัสดุ TiO2 ที่เจือด้วยคู่ไอออนของ M2+ และ N5+ (M2+ = Zn, Mg, Cu, Ni and N5+ = Nb, Ta) 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) GIANT DIELECTRIC PROPERTIES OF (M2+/N5+) CO-DOPED TiO2 CERAMICS (M2+ = Zn, Mg, Cu, Ni AND N5+ = Nb, Ta) 
รายละเอียด คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 890/2561 ลว 11 ตุลาคม 2561 แต่งตั้ง นายณรงค์ จันทร์เล็ก เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 18 กรกฎาคม 2560 สอบผ่าน จากการเปลี่ยนระดับการศึกษา
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 21 ธันวาคม 2560 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 1059/2560 ลว 19 ธ.ค. 2560
D อนุมัติเค้าโครง 25 มกราคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ประสิทธิ์ ทองใบ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 546/2561 ลว 29 มิถุนายน 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน