2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030005-5  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพัตรา มหาโกสี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPATTRA MAHAKOSEE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชไร่  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชไร่ กลุ่มวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ลักษณะทรงพุ่ม การส่องผ่านของแสง และอัตราสังเคราะห์ด้วยแสงของมันสำปะหลัง 4 พันธุ์ ภายใต้ฤดูปลูกที่ต่างกัน และมันสำปะหลังพันธ์ระยอง 9 ภายใต้สภาพระดับน้ำและฤดูปลูกที่ต่างกัน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) CANOPY ARCHITECTURE, TRANSMISSION AND PHOTOSYNTHESIS OF 4 CASSAVA GENOTYPES UNDER SEASONAL VARIATIONS AND RAYONG 9 CASSAVA GENOTYPE UNDER DIFFERENT WATER REGIMES AND SEASONAL VARIATIOS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 20 กุมภาพันธ์ 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบประมวลความรู้
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 19 กุมภาพันธ์ 2564 สอบผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. สนั่น จอกลอย คำสั่งที่ 477/2559 ลว 29/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. นิมิตร วรสูต คำสั่งที่ 097/2561 ลว 8/2/2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Seasonal Variation in Canopy Size, Light Penetration and Photosynthesis of Three Cassava Genotypes with Different Canopy Architectures 
ชื่อวารสาร Agronomy MDPI 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI 
ISBN/ISSN ISBN 978-3-03943-400-8   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 October 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่ 10 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2020 
หน้า 1554; doi:10.3390/agronomy10101554  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Seasonal Variations in Canopy Size and Yield of Rayong 9 Cassava Genotype under Rainfed and Irrigated Conditions 
ชื่อวารสาร Agronomy 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland)  
ISBN/ISSN ISSN 2073-4395 doi:10.3390/agronomy9070362  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 July 2019 
ปีที่ 2019  ฉบับที่ 9 (362) 
เดือน ๋July  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 1-20  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ