2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030007-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง สินีนาฎ พลแสง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. SINEENART POLSANG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การอนุรักษ์ไก่ป่าตุ้มหูขาวด้วยวิธีเก็บรักษาน้ำเชื้อแบบแช่แข็ง 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE CONSERVATION OF THAI RED JUNGLE FOWL (GALLUS GALLUS GALLUS) BY SEMEN CRYOPRESERVATION 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 มิถุนายน 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 มิถุนายน 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 25 กรกฎาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 7 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เทวินทร์ วงษ์พระลับ คำสั่งที่ 539/2559 ลว 30/09/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สจี กัณหาเรียง คำสั่งที่ 315/2560 ลว 5/7/2560