2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030011-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย มหาราช มาตรา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. MAHARACH MATRA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาสัตวศาสตร์  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา สัตวศาสตร์ แบบ 2.2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ประสิทธิภาพของการใช้เปลือกแก้วมังกรอัดเม็ดในการพัฒนากระเพาะรูเมนต่อผลผลิตน้ำนมในโคนม 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) POTENTIAL USE OF DRAGON FRUIT (HYLOCEREUS UNDATUS) PEEL PELLET AS A RUMEN ENHANCER TO IMPROVE MILK PRODUCTION IN LACTATING DAIRY COWS 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2561 สอบผ่าน S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 543/2561 ลว 25/9/2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 5 ตุลาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 22 มกราคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย เมธา วรรณพัฒน์ คำสั่งที่ 379/2560 ลว 9/8/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-