2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030012-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฬาลักษณ์ จันทบาล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JULALUK JUNTABAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ชนิดและการแพร่กระจายของปรสิตในปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ บริเวณบึงหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่ชุ่มน้ำแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) ASSESSMENT OF DISTRIBUTION AND DIVERSITY SPECIES OF PARESITE FOR ECONOMICAL TRESHWATER FISHES AT NONG HAN, WETLAND UDON THANI PROVINCE AND KANG LAWA WETLAND, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 กรกฎาคม 2561 คำสั่งที่ 396/2561 ลว 23/7/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 สิงหาคม 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ธันวาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 4 ธันวาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 28 ธันวาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร. ปัทมา วิริยพัฒนทรัพย์ คำสั่งที่ 475/2559 ลว 29/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป คำสั่งที่ 290/2561 ลว 13/6/2561