2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030013-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทรงทรัพย์ อรุณกมล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SONGSUB ARUNGAMOL
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) คุณสมบัติการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกากถั่วเหลืองเปปไทด์ในอาหารปลานิล 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) BIOACTIVE PROPERTIES OF SOYBEAN MEAL PEPTIDE IN TILAPIA (Oreochromis niloticus) DIETS 
รายละเอียด แต่งตั้ง ดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม คำสั่งที่ 610/2559 ลว 31/10/2559 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 208/2560 ลว 26/04/2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 11 พฤษภาคม 2560 สอบผ่านS
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 สิงหาคม 2561
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 สิงหาคม 2561 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 29 สิงหาคม 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. บัณฑิต ยวงสร้อย คำสั่งที่ 474/2559 ลว 29/08/2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. สุธี วงศ์มณีประทีป คำสั่งที่ 151/2561 ลว 23/3/2561