2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597030020-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ภัทรดิษ ภูกำเนิด ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. PHATTARADIS POOKAMNERD
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประมง  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา การประมง แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การบำบัดและใช้ประโยชน์เศษเหลือจากกระบวนการผลิตน้ำปลาร้า 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) TREATMENT AND UTILIZATION OF WASTE FROM PRODUCTION OF FERMENTED-FISH SAUCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 ตุลาคม 2561 คำสั่งที่ 558/2561 ลว 2/10/2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 พฤศจิกายน 2561 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 12 มีนาคม 2562 คำสั่งที่ 126/2562 ลว 26/2/2562
D ผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มีนาคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 13 พฤษภาคม 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. สมสมร แก้วบริสุทธิ์ คำสั่งที่ 215/2560 ลว 26/04/2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. รัตนภรณ์ ลีสิงห์ คำสั่งที่ 215/2560 ลว 26/04/2560