2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040010-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุพิน จอดนอก ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUPIN JODNOK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา สิ่งแวดล้อม  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 7/2561 ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบไหลลง 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) RENEWABLE ENERGY PRODUCTION FROM BIOMASS IN THE NORTHEASTERN REGION OF THAILAND USING DOWNDRAFT GASIFIER 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 16 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 342/2560 ลว. 3 พ.ค. 60
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะที่ 343/2560 ลว. 3 พ.ค. 60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 25 พฤษภาคม 2560 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 2 มิถุนายน 2560 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. ไปรยา เฉยไสย คำสั่งคณะที่ 917/2559 ลว. 26 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. กฤษ เฉยไสย คำสั่งคณะที่ 917/2559 ลว. 26 กันยายน 2559