2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040022-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย กฤติเดช นิ่มซ่อง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KRITTIDATE NIMCHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา เครื่องกล  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การหาตำแหน่งที่ดีที่สุดของคอยร์เย็นของการทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของเครื่อง Freeze Dryer 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Optimal location for development of the freeze dry machine 
รายละเอียด ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ฉบับที่ 85/2561) 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 463/2561 ลว. 30 พฤษภาคม 2561
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 31 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 462/2561 ลว. 30 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 1 มิถุนายน 2561 ผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 1 มิถุนายน 2561 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. อภิชาติ อาจนาเสียว คำสั่งคณะที่ 253/2560 ลว. 10 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-