2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040028-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย คมกริช จันทรเสนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. KOMKRIT JUNTARACENA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 85/2561 ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การผลิตเซอร์เซ็นเซอร์จากเส้นใยนาโนสำหรับการตรวจวัดโมเลกุลชีวภาพ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE FABRICATION OF SERS SENSORS BASED ON NANOFIBER FOR THE DETECTION OF BIOMOLECULES 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 23 พฤศจิกายน 2559 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 1077/2559 ลว. 15 พฤศจิกายน 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2559 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 24 พฤษภาคม 2560 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 368/2560 ลว. 11 พฤษภาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 26 พฤษภาคม 2560 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. ปาพจน์ เจริญอภิบาล คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 883/2559 ลว. 22 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-