2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597040030-0  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง เดือนรุ่ง สุวรรณโสภา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. DUENRUNG SUWANNASOPA
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย)  
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ)  
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 พฤษภาคม 2561 คำสั่งคณะที่ 402/2561 ลว. 11 พฤษภาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤษภาคม 2561 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วีรพัฒน์ เศรษฐ์สมบูรณ์ คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 885/2559 ลว. 22 กันยายน 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-