2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597040033-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เอกวิทย์ พิมพ์ปัจฉิม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AEKKAWIT PIMPATCHIM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา อุตสาหการ  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 73/2561 ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การกำหนดสถานที่ตั้งและการจัดสรรที่เหมาะสมแบบหลายวัตถุประสงค์หลายผลิตภัณฑ์โดยการประยุกต์ใช้เมตะฮิวริสติกส์ : บริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) OPTIMIZATION LOCATION-ALLOCATION PROBLEM FOR MULTI-OBJECTIVE MULTI-PRODUCT USING METAHEURISTICS : A CASE STUDY OF BEVERAGE DISTRIBUTION FIRM 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 กรกฎาคม 2560 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 626/2560 ลว. 6 กรกฏาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 กรกฎาคม 2560 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 ธันวาคม 2561 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ 1055/2561 ลว. 20 พฤศจิกายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 4 ธันวาคม 2561 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. รักน้อย อัครรุ่งเรืองกุล
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การคัดเลือกสถานที่ตั้งที่เหมาะสมของคลังสินค้าด้วยการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นสำหรับคลังสินค้าควบคุมพิเศษ 
ชื่อวารสาร วารสาร มทร. อีสาน  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 มกราคม 2563 
ปีที่ 13  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการจัดรถบรรทุกสินค้าขาออก: กรณีศึกษาบริษัทกระจายสินค้าเครื่องดื่ม  
ชื่อวารสาร วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 17 กรกฎาคม 2561 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า 41-54  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Determining Warehouse Location by Analytic Hierarchy Process A Case Study: Nong Khai Special Economic Development Zone 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 พฤศจิกายน 2562 
ชื่อการประชุม Proceedings of International Ph.D. Symposium on Industrial Engineering 2019 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 พฤศจิกายน 2562 ถึง 8 พฤศจิกายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Industrial Engineering 
สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University Science Park  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume 2019  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 114-117  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper