2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597040045-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ทวี นาครัชตะอมร ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THAWEE NAKRACHATA-AMON
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 129/2561 ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การประสานกันในห่วงโซ่อุปทานแบบสองช่วงที่มีช่วงเวลาการผลิตที่ยาวนานและมีปริมาณอุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลา 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) TWO-STAGE SUPPLY CHAIN COORDINATION FOR PRODUCTS WITH LONG PRODUCTION LEAD TIME AND TIME-VARYING DEMAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 19 มิถุนายน 2560 คำสั่งคณะที่ 429/2560 ลว. 22 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มิถุนายน 2560 ผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 3 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งคณะที่ 956/2560 ลว. 10 ตุลาคม 2560
D อนุมัติเค้าโครง 24 พฤศจิกายน 2560 อนุมัติ
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 14 มกราคม 2565 คำสั่งคณะที่ 885/2564 ลว.27 ธันวาคม 2564
F แจ้งผลสอบ 18 มกราคม 2565 GOOD
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล คำสั่งคณะที่ 260/2560 ลว. 10 เมษายน 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-