2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050034-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) พระ เชิดศักดิ์ ศรีจันทร์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Phra PHRA CHOEDSAK SRIJAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สู่ความเป็นเลิศ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF SCHOOLS MANAGEMENT MODEL TOWARD EXCELLENCE FOR GENERAL EDUCATION SECTION OF PHRA PARIYATTIDHAMMA SCHOOLS 
รายละเอียด ป.เอก บริหาร (ปกติ) 2.1 โทรศัพท์ 0862529011 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 27 กันยายน 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.643/2562 ลว. 19 ก.ย. 2562(ครั้งที่2)
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 2 ผ่าน ภาคต้น 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 13 มกราคม 2563 คำสั่ง ศศ.บศ.016/2563 ลว. 9 มกราคม 2563
D อนุมัติเค้าโครง 5 กุมภาพันธ์ 2563 6% ภาคปลาย 2562
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ CODE : 417833
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง