2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597050036-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง วิชุดา โชคภูเขียว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. VICHUDA CHOKPHUKHIAO
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บริหารการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาแนวทางการส่งเสริมประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูการศึกษาพิเศษ:การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับและวิจัยแบบผสมผสานวิธี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) DEVELOPMENT OF APPROACH TO ENHANCE THE PERFORMANCE APPRAISAL EFFECTIVENESS OF SPECIAL EDUCATION TEACHER : MULTI-LEVEL STRUCTURAL EQUATION AND MIXED METHODS RESEARCH 
รายละเอียด ป.เอก บริหาร 2.1 (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.527 ลว. 20 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2561 ผ่าน S ต้น/2561 ลว. 16 ตุลาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 31 มกราคม 2562 คำสั่ง ศศ.บศ. 152/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2562 Turnitin
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. กนกอร สมปราชญ์ คำสั่ง ศศ.บศ. 369/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. จตุภูมิ เขตจัตุรัส คำสั่ง ศศ.บศ. 369/2561 ลว. 8 สิงหาคม 2561