2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597050038-8  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. สุดารัตน์ แก้วสมบัติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss SUDARAT KAEWSOMBUT
    คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การบริหารการศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) A DEVELOPMENT OF COLLABORATIVE EDUCATIONAL MANAGEMENT MODEL FOR PRIVATE EDUCATION 
รายละเอียด ป.เอก 21. (โครงการพิเศษ) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 กันยายน 2561 คำสั่ง ศศ.บศ.527 ลว. 20 สิงหาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 16 ตุลาคม 2561 ผ่าน S ต้น/2561 ลว. 16 ตุลาคม 2561
D อยู่ระหว่างการจัดทำรายงาน 1 กุมภาพันธ์ 2562 คำส่ะง ศศ.บศ.154/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 1 กุมภาพันธ์ 2562 คำสั่ง ศศ.บศ.154/2562 ลว. 21 มกราคม 2562
D อนุมัติเค้าโครง 1 มีนาคม 2562 Turnitin 19%
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 4 สิงหาคม 2563
F แจ้งผลสอบ 24 สิงหาคม 2563 Excellent
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 24 สิงหาคม 2563 คำสั่ง ศศ.420/2563 ลว. 10 สิงหาคม 2563
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 เสนอ กก.คณะ วันที่ 20 ต.ค. 63
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 25 กันยายน 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. เสาวนี สิริสุขศิลป์ คำสั่ง ศศ.บศ.301/2561 ลว. 5 ก.ค. 2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. วัลลภา อารีรัตน์ คำสั่ง ศศ.บศ.301/2561 ลว. 5 ก.ค. 2561
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ แนวทางการใช้รูปแบบความร่วมมือในการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน 
ชื่อวารสาร วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 กันยายน 2563 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม-กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ