2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597060005-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ไพรินทร์ ยอดสุบัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PAIRIN YODSUBAN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 95/2560) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Community management in disaster for care and assistances of older population 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 สิงหาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 8 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ คำสั่งที่ 277/2560 ลว.7 ส.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-