2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 597060005-7  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง ไพรินทร์ ยอดสุบัน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. PAIRIN YODSUBAN
    คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 95/2560) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2560) 
สถานภาพ   รอกรรมการคณะอนุมัติจบ/นำเสนอสภา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Community management in disaster for care and assistances of older population 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 6 สิงหาคม 2561
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 ธันวาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 8 กุมภาพันธ์ 2562
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 4 ตุลาคม 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 8 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. บำเพ็ญจิต แสงชาติ คำสั่งที่ 277/2560 ลว.7 ส.ค.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ บทบาทพยาบาลชุมชนในการบริการสุขภาพในสถานการณ์ภัยพิบัติ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยการพยาบาลและสุขภาพ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา 
ISBN/ISSN 2773-9341  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 สิงหาคม 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 95-110  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ