2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597060007-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชราภา กาญจนอุดม ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATCHARAPA KANCHANAUDOM
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะพยาบาลศาสตร์ 
แผนการศึกษา พยาบาลศาสตร์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 136/2561 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561) 
สถานภาพ   รักษาสภาพนักศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) การดูแลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) CARE FOR PEDIATRIC PATIENTS WITH LEUKEMIA 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 26 กันยายน 2560
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 16 สิงหาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 28 กันยายน 2561
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 28 กันยายน 2563
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 16 ธันวาคม 2563 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พูลสุข ศิริพูล คำสั่งที่ 122/2560 ลว.10 เม.ย.2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-