2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070004-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย อรรถวิทย์ ศิริโชติ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. AUTTAWIT SIRICHOAT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 127/2560) เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศ สำหรับผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต วันที่ 20 กันยายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาชุมชนจุลินทรีย์ในช่องคลอดและรูปแบบความไวต่อยาปฏิชีวนะของเชื้อแบคทีเรียสร้างกรดแลคติกในหญิงไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) characterization of vaginal microbiota and antibiotic susceptibilit profiles of lactic acid bacteria in Thai women 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 ตุลาคม 2560 คำสั่งที่ 1904/2560 ลว พย 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 24 พฤศจิกายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 18 มิถุนายน 2561 คำสั่งที่ 1039/2561 ลว 19 มิถุนายน 2561
D อนุมัติเค้าโครง 26 กรกฎาคม 2561 turnitin 6%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. วีระพงศ์ ลุลิตานนท์ คำสั่งที่ 1304/2559 ลว 28 กรกฎาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Characterization of vaginal microbiota in Thai women 
ชื่อวารสาร PeerJ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Corte Madera, CA : PeerJ Inc. 
ISBN/ISSN 2167-8359 (Electronic)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 October 2018 
ปีที่ 2018  ฉบับที่
เดือน November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2018 
หน้า e5977  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ