2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070026-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นภัส อามาตย์มุลตรี ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NAPAT ARMARTMUNTREE
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 151/2560 ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) บทบาทการต้านมะเร็งของ Early B cell factor 1 ในมะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) Tumor suppressive roles of Early B cell factor 1 in cholangiocarcinoma 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 9 พฤษภาคม 2560 คำสั่งที่ 738/2560 ลว 9 พฤษภาคม 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 26 พฤษภาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2561 คำสั่งที่ 377/2561 ลว 5 มีนาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 25 เมษายน 2561
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. เรณู ทานันท์ คำสั่งที่ 1528/2559 ลว 29 สิงหาคม 2559
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. สมชาย ปิ่นละออ คำสั่งที่ 1528/2559 ลว 29 สิงหาคม 2559
 
 
 
ทุนอุดหนุนการค้นคว้าและวิจัยในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ
ปีการศึกษา ปีการศึกษา 2560
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

รายการติดตาม
การโอนเงิน 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Oxidative stress down-regulates Early B cell factor 1 resulting in cholangiocarcinoma genesis  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2561 
ชื่อการประชุม The 77th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 27 กันยายน 2561 ถึง 29 กันยายน 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The 77th Annual Meeting of the Japanese Cancer Association  
สถานที่จัดประชุม Osaka International Convention Center and RIHGA Royal Hotel Osaka  จังหวัด/รัฐ Osaka, Japan 
Proceeding Paper Volume 2018  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 260  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 1
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล DNA Methylation Status of EBF1 Promoter Region in Cholangiocarcinoma 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดี แบบโปสเตอร์ ระดับปริญญาเอก 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  วันที่รับมอบรางวัล 1 สิงหาคม 2560 
สถานที่จัด ห้องบรรยาย 4 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิค คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประเทศ/รัฐ ไทย 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล 2
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล DNA hypermethylation suppresses Early B cell factor 1 expression in cholangiocarcinoma in relation with tumor progression and prognosis 
ชื่อรางวัล การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับดีเด่น ประเภทพัฒนางานวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการด้านมะเร็งท่อน้ำดี 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP)  วันที่รับมอบรางวัล 1 ธันวาคม 2560 
สถานที่จัด โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  ประเทศ/รัฐ ไทย