2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070038-6  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย บัณฑิต พรหมรักษา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. BUNDIT PROMRAKSA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีวเคมี  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 57/2561 ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ฤทธิ์ยับยั้งของสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยต่อการเจริญของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Inhibitory effect of selected Thai medicinal plant extracts on cholangiocarcinoma cell growth 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 13 พฤศจิกายน 2560 คำสั่งที่ 1974/2560 ลว 10 พย 60
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 27 ธันวาคม 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ S
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 11 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 799/2561 ลว 16 พฤษภาคม 2561
D อนุมัติเค้าโครง 26 มิถุนายน 2561 turnitin 23%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วัชรินทร์ ลอยลม คำสั่งที่ 24/2560 ลว 11 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนสนับสนุนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน
* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Evaluation of anticancer potential of Thai medicinal herb extracts against cholangiocarcinoma cell lines 
ชื่อวารสาร PLoS One 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร PUBLIC LIBRARY SCIENCE 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 May 2019 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ