2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 597070044-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. พัชราพร นนยงค์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATCHARAPORN NONYONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา จุลชีววิทยา  คณะ คณะแพทยศาสตร์ 
แผนการศึกษา จุลชีววิทยาทางการแพทย์ แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 97/2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไวรัสเดงกี่ที่แยกจากยุงพาหะและคน 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Genetic variation among dengue virus isolated from natural vectors and human hosts 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 20 เมษายน 2560 คำสั่งที่ 681/2560 ลว 27 เมษาน 2560
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 มิถุนายน 2560 สอบผ่าน สัญลักษณ์ s
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 พฤษภาคม 2561 คำสั่งที่ 733/2561 ลว พฤษภาคม 2561
A ยื่นเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 11 กรกฎาคม 2561 turini 26%
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นางสาว แจ่มใส เพียรทอง คำสั่งที่ 22/2560 ลว 11 มกราคม 2560
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
รศ.ดร. ทิพยา เอกลักษณานันท์ คำสั่งที่ 22/2560 ลว 11 มกราคม 2560